ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο ΣΥΝ.ΠΕ έχει αναλάβει την ευγενή αποστολή να στηρίζει τα μέλη του σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή τυχόν προκύψει. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης με στόχο να προσφέρει πολύτιμη προστασία και να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι οικονομικές δυσχέρειες που πιθανόν να προκύψουν, αν συμβούν απρόοπτα περιστατικά υγείας στα μέλη του Συνεταιρισμού ή τις οικογένειές τους.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού (ενεργά ή μη) ηλικίας μέχρι και 75 ετών, έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης με την έγκριση του ΣΥΝ.ΠΕ. Η ασφάλιση μπορεί να συνεχιστεί, υπό προϋποθέσεις μέχρι ο ασφαλισμένος να συμπληρώσει το 85ο έτος της ηλικίας του.

Ανάλογα με την ηλικία και την εργασιακή του κατάσταση κάθε ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει να καταταγεί σε μία από τις κατηγορίες ασφάλισης του συμβολαίου σύμφωνα με τα παρακάτω:

Τα ενεργά μέλη του Συνεταιρισμού που δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους δικαιούνται να εγγραφούν στην Κατηγορία Ι.

Τα ενεργά μέλη που έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους καθώς και τα μη ενεργά μέλη κατατάσσονται στην Κατηγορία ΙΙ.

Τα ενεργά και μη μέλη, που συμπληρώνουν το 70ο έτος της ηλικίας τους κατατάσσονται στην Κατηγορία ΙΙΙ, την πρώτη μέρα που ακολουθεί τα 70α γενέθλιά τους.

Σημειώνεται ότι:

Οι σύζυγοι μελών του Συνεταιρισμού που έχουν αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής στον ΣΥΝ.ΠΕ ως σύζυγοι μελών και όχι εξαιτίας της εργασιακής τους σχέσης ως τραπεζικοί υπάλληλοι, αυτοδικαίως κατατάσσονται στην κατηγορία ασφάλισης που υπάγονται οι σύζυγοι τους.

Τα τέκνα μελών του Συνεταιρισμού που έχουν αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής στον ΣΥΝ.ΠΕ ως τέκνα μελών και όχι εξαιτίας της εργασιακής τους σχέσης ως τραπεζικοί υπάλληλοι, αυτοδικαίως κατατάσσονται στην Κατηγορία ασφάλισης Ι.

Ως εξαρτώμενα μέλη (τέκνα) ορίζονται τα, άγαμα τέκνα των Κυρίως Ασφαλιζομένων από δεκατεσσάρων (14) ημερών μέχρι τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους, τα οποία εξαρτώνται σαν συντηρούμενα πρόσωπα από τον Ασφαλιζόμενο υπάλληλο. Η ασφάλιση μπορεί να παραταθεί έως το τριακοστό (30ο) έτος, εφόσον το εξαρτώμενο μέλος σπουδάζει, σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ή είναι άνεργο, με την προσκόμιση του απαραίτητου δικαιολογητικού.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν χρειάζεται ιατρική εξέταση. Χρειάζεται όμως η συμπλήρωση και υπογραφή από τον υποψήφιο του εντύπου

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Το πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης παρέχει 24ωρη κάλυψη.
Η ασφάλιση τελειώνει όταν η Ασφαλιστική Εταιρία ή ο ΣΥΝ.ΠΕ:
 • α) καταγγείλουν το συμβόλαιο ή δεν το ανανεώσουν

 • β) όταν ο ασφαλισμένος πάψει να είναι μέλος του ΣΥΝ.ΠΕ
 • γ) όταν δεν καταβληθεί έστω και μέρος του οφειλομένου ασφαλίστρου
 • δ) όταν συμπληρωθεί το ανώτατο όριο ηλικίας για την συμμετοχής στην ομαδική ασφάλιση

Ειδικότερα,

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας Ι παραμένουν σε αυτή, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται κατ’ ανώτατο μέχρι να συμπληρώσουν το 70ο έτος της ηλικίας τους. Με τη συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του, ο ασφαλισμένος μετα­φέρεται αυτομάτως στην κατηγορία ΙΙΙ. Σε πε­ρίπτωση που ο ασφαλισμένος της κατηγορίας Ι συνταξιοδοτηθεί πριν την συμπλήρωση του 70ου έτους μεταφέρεται αυτομάτως στην κατη­γορία ΙΙΙ.

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας ΙΙ, παραμέ­νουν σε αυτή κατ’ ανώτατο μέχρι την συμπλή­ρωση του 70ου έτους της ηλικίας τους. Με την συμπλήρωση του 70ου έτους της ηλικίας του, ο ασφαλισμένος μεταφέρεται αυτομάτως στην κατηγορία ΙΙΙ.

Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας ΙΙΙ, παραμέ­νουν σε αυτή, κατ’ ανώτατο μέχρι να συμπληρώ­σουν το 85ο έτος της ηλικίας τους, οπότε και η ασφάλισή τους τερματίζεται αυτομάτως.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν καλύπτονται από το παρόν Πρόγραμμα κίν­δυνοι που προέρχονται από:

Για όλες τις παροχές

 • Συγγενείς παθήσεις
 • Προϋπάρχουσες της ασφάλισης παθήσεις και τις επιπλοκές τους, προϋπάρχουσες τραυματικές και μετατραυματικές παθήσεις και τις επιπλοκές τους για τους πρώτους έξι (6) μήνες υπαγωγής ασφαλισμένου στην ασφάλιση. Μετά την πάροδο των πρώτων έξι μηνών συνεχούς ασφάλισης οι προϋπάρχουσες παθήσεις και οι επιπλοκές τους καλύπτονται με την προϋπόθεση ότι αυτές είχαν δηλωθεί στην Αίτηση Συμμετοχής στην Ασφάλιση και είχαν γίνει αποδεκτές από την Εταιρία
 • Εισβολή ή επιδρομή εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας καθώς και από οποιαδήποτε πολεμικά όπλα, μέσα ή ενέργειες, στρατιωτικά γυμνάσια ή ασκήσεις. Οποιαδήποτε υπηρεσία του ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις σε καιρό ειρήνης ή πολέμου
 • Αυτοκτονία κατά τον πρώτο χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση
 • Χρησιμοποίηση αεροπορικών μέσων μεταφοράς που δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένες αεροπορικές εταιρίες ή που δεν εκτελούν κανονικά δρομολόγια, εξαιρουμένων των πτήσεων τσάρτερ
 • Αμεσες ή έμμεσες συνέπειες του μετασχηματισμού του ατομικού πυρήνα καθώς και ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων
 • Αλκοολισμό ή χρήση ναρκωτικών
 • Ατυχήματα που θα συμβούν σε χρόνο που ο ασφαλισμένος βρίσκεται υπο την επήρεια ναρκωτικών, ηρεμιστικών διεγερτικών ουσιών ή σε κατάσταση μέθης (ποσοστό περιεκτικότητας οινοπνεύματος στο αίμα πάνω από τα εκάστοτε νόμιμα όρια)
 • Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε εγκληματικές ενέργειες
 • Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας και τις επιπλοκές του.
 • Διανοητικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ψυχικές και ψυχωσικές διαταραχές
 • Ασθένειες που εκδηλώνονται πριν την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής του Ασφαλιζόμενου στην ασφάλιση

Για τις παροχές Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα

 • Αυτοχειρία ανεξάρτητα της διανοητικής κατάστασης του Ασφαλιζόμενου
 • Συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας, δοκιμές ή επιδείξεις αγώνων με χρήση μηχανικών μέσων, κάθε είδους επαγγελματική αθλητική δραστηριότητα, καταδύσεις, αναρριχήσεις με σχοινιά, πτήσεις με αερόστατο, πτώση με αλεξίπτωτο, αεροπτερισμό και εν γένει επικίνδυνα σπορ

Για τις παροχές υγείας

 • Παθήσεις οδόντων ή ούλων, εκτός αν εκτός αν κρίνεται απαραίτητη η θεραπεία εξαιτίας ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια της υπαγωγής του Ασφαλιζόμενου στην ασφάλιση
 • Εκ γενετής ή προϋπάρχουσες της ασφάλι­σης παθήσεις, λειτουργικές ή ανατομικές δυσπλασίες, καθώς και νευρολογικές διατα­ραχές
 • Γενικές εξετάσεις (τσεκ απ), εκτός του συγκεκριμένου που αναφέρεται στον πίνακα παροχών ή εξετάσεις χωρίς σαφή αιτιολογία
 • Εγκυμοσύνη, τοκετό, αποβολή άμβλωση εξωμήτρια κύηση ή θεραπεία βελτίωσης της ικανότητας για τεκνοποίηση, άμεσα ή έμμεσα
 • Αισθητικές ή πλαστικές χειρουργικές επεμ­βάσεις ή θεραπείες με σκοπό τον καλλωπισμό μερών του σώματος, θεραπείες για απώλεια βάρους λόγω νοσογόνου παχυσαρκίας, διορθώσεις ανατομικών δυσπλασιών εκτός αν κρίνονται αναγκαίες μετά από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια της υπαγωγής του Ασφαλιζόμενου στην ασφάλιση
 • Θεραπείες αλκοολισμού ή χρήσης ναρκωτικών, διανοητικών και ψυχιατρικών παθήσεων, ψυχικών και ψυχωσικών διαταραχών
 • Παθήσεις των οφθαλμών
 • Διαγνωστικές Εξετάσεις που πραγματοποιούνται σε μη Συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα
 • Ιατρικές Επισκέψεις που πραγματοποιούνται σε μη συμβεβλημένους Ιατρούς
 • Νοσηλείες στο εξωτερικό

ΠΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΣΤΕ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Για κάθε αίτηση αποζημίωσης πρέπει να χρησιμοποιείτε το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ» το οποίο συμπληρώνετε σε συνερ¬γασία με το Γραφείο του ΣΥΝ.ΠΕ και μαζί με τα δικαιολογητικά το υποβάλλετε στο Τμήμα Αποζημιώσεων του Κλάδου Ομαδικών της ΕΥΡΩΠΑ¬ΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. Τα απαιτούμενα, ανά περίπτωση, δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
Ι) Σε περίπτωση Νοσοκομειακής Περίθαλψης (νοσηλεία)

α) Σε περίπτωση Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία

Κατά την εισαγωγή σας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Κάρτα Ασφάλισής σας, την ταυτότητά σας και το βιβλιάριο υγείας σας και να δηλώσετε σαν τρόπο πληρωμής την απευθείας εξόφληση από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, σύμφωνα με τους όρους του ομαδικού συμβολαίου 4906. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε μόνο με το ποσό συμμετοχής σας στις αναγνωρισμένες δαπάνες νοσηλείας.

β) Σε περίπτωση Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία (Αποκλειστικά εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης)

Κατά την εισαγωγή σας θα πρέπει να έχετε το βιβλιάριο υγείας σας και να δηλώσετε ότι επιθυμείτε να γίνει χρήση των παροχών του Φορέα Κύριας Ασφάλισης. Θα καταβάλετε το σύνολο των δαπανών νοσηλείας που σας αναλογούν μετά τη συμμετοχή του Φορέα Κύριας Ασφάλισής σας στις δαπάνες και στη συνέχεια θα υποβάλετε τα πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ για αποζημίωση, σύμφωνα με τους όρους, τα κεφάλαια και τα ποσοστά απόδοσης εξόδων που αναφέρονται στον Πίνακα Καλύψεων – Παροχών του ομαδικού συμβολαίου 4906. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 • Εισιτήριο – Εξιτήριο νοσοκομείου στο οποίο να αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας
 • Πρωτότυπο τιμολόγιο, στο οποίο να υπάρχει πλήρης ανάλυση εξόδων
 • Πρωτότυπες, θεωρημένες από την εφορία, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των γιατρών (χειρουργού, αναισθησιολόγου)
 • Βεβαίωση του Νοσοκομείου σχετικά με τη συμμετοχή άλλου ασφαλιστικού φορέα στις δαπάνες

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμου και οι αποδείξεις που αυτή εκδίδει δεν είναι θεωρημένες από την Εφορία, τότε θα πρέπει να τις θεωρήσει η Προϊσταμένη Νοσοκόμος του Νοσοκομείου στο οποίο νοσηλευτήκατε.

II) Σε περίπτωση Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης

Καλύπτονται επισκέψεις σε ιατρούς και διαγνω­στικά κέντρα αποκλειστικά στο Συμβεβλημένο Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης (σύμφωνα με τα παρακάτω) και μόνο για περιπτώσεις που προκάλεσαν νοσηλεία ασφαλισμένου. Οι ιατρικές επισκέψεις και/ή οι εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν απαραιτήτως μέσα σε 60 μέρες πριν ή μετά τη νοσηλεία.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να επισκεφθείτε γιατρό του Συμβεβλημένου Δικτύου Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης ή να πραγματοποιήσετε εξετάσεις σε διαγνωστικό κέντρο του Συμβεβλημένου Δικτύου, θα χρεωθείτε μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή σας στο κόστος της επίσκεψης ή των εξετάσεων (30% επί ειδικού τιμοκαταλόγου). Την υπόλοιπη δαπάνη θα τη διακανονίσει η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ απευθείας με το Διαγνωστικό Κέντρο.

Προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Συμβεβλημένου Δικτύου Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, θα πρέπει υποχρεωτικά να επικοινωνήσετε με το Συντονιστικό Κέντρο στο τηλέφωνο 2313 084 320. Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσετε με το Συντονιστικό Κέντρο δεν θα αποζημιωθείτε ακόμα και αν η ιατρική πράξη πραγματοποιηθεί σε Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο.

ΙV) Σε περίπτωση Νοσοκομειακού Επιδόματος
Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο, δικαιούσθε νοσοκομειακό επίδομα, με την υποβολή του σχετικού Εισιτηρίου – Εξιτηρίου του νοσοκομείου, στο οποίο θα αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας.
V) Σε περίπτωση Χειρουργικού Επιδόματος

Σε περίπτωση που στη διάρκεια νοσηλεία σας υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση σε Δημόσιο Νοσκομείο, δικαιούσθε χειρουργικό επίδομα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλετε είναι:

 • Εισιτήριο – Εξιτήριο νοσοκομείου στο οποίο θα αναγράφεται η αιτία της νοσηλείας και το είδος της χειρουργικής επέμβασης που πραγματοποιήθηκε
 • Αντίγραφο του Πρακτικού Χειρουργείου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρία, σε κάποια χρονική στιγμή και κάτω από ορισμένες συνθήκες, δεν επιμείνει στην αυστηρή εφαρμογή κάποιου όρου του Συμβολαίου, αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί σαν παραίτηση της Ασφαλιστικής Εται­ρίας από τον όρο αυτό. Δεν μπορεί ακόμη να ερμηνευτεί σαν τροποποίηση του σχετικού όρου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι ο όρος αυτός δεν θα εφαρμόζεται σε άλλη χρονική στιγμή ή συνθήκες.
 • Το Τμήμα Αποζημιώσεων της Ασφαλιστικής Εταιρίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έντυπο θεωρήσει αναγκαίο για τη διακρίβωση των συνθηκών κάθε αιτήματος αποζημίωσης.
 • Για οποιαδήποτε αιτίαση οι πελάτες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Παραπόνων Πελατών της Ευρωπαϊκής Πίστης (Λεωφ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, τηλ. 210 8119784, φαξ: 210 8119795, e mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Επίσης, οι πελάτες μπορούν να απευθύνονται σε νόμιμα λειτουργούσες αρχές, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, το Συνήγορο του Καταναλωτή ή την Τράπεζα της Ελλάδας, τηρουμένων τυχόν υπαρχουσών κατά περίπτωση νομίμων προθεσμιών.
 • Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει άμεσα ή έμμεσα από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Κάθε αξίωση που πηγάζει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, παραγράφεται μετά την παρέλευση της από το Νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επικοινωνία
 • 210 5239686
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ωράριο
 • Δευτέρα – Παρασκευή
  08:00 – 16:30
© ΣΥΝΠΕ.
Created by Web Intelligence